Kallelse till årsstämma i EZETO Sweden AB  

den 28 juni 2024 

Aktieägarna i EZETO Sweden AB (559327–7691) kallas härmed till årsstämma den 28 juni 2024, kl. 10.00. Besöksadress för stämman kommer att meddelas separat.  Stämman kommer även hållas digitalt (enl. Lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor). Mer information om länkar kommer distribueras till anmälda aktieägare

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i aktieboken per den 25 juni 2024. Anmälan om deltagande skall göras per post till EZETO Sweden AB, Box 53152, 400 15 GÖTEBORG eller via mail till daniel@ezeto.se. Sådan anmälan skall vara Bolaget tillhanda senast den 24 juni 2024. Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antal aktier som företräds.

För aktieägare som företräds av ombud skall dagtecknad fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder juridisk person skall bifoga kopia av vidimerat registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncern-redovisning och koncernrevisionsberättelse,
  1. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning för verksamhetsåret 2022/23 samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalans-räkning,
  2. Beslut om dispositioner av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  3. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören,
 8. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna
 9. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelse och revisorer.
 10. Beslut om bemyndigande
 11. Beslut om justeringsbemyndigande.
 12. Stämmans avslutade  

Punkt 7 b. Styrelsens förslag är att bolagets resultat balanseras i ny räkning, samt att ingen utdelning skall lämnas.

Punkt 8. Det föreslås att inga styrelsearvoden skall utgå. Till revisorerna föreslås ersättning enligt godkänd räkning.

Punkt 9. Förslaget är att styrelsen skall bestå av tre personer med en suppleant. Det föreslås omval av styrelseledamöterna Daniel Gollungberg, Hans Rosenhoff och Johan Lindström. Förslaget är vidare att Hans Rosenhoff väljs till styrelsens ordförande. Till suppleant föreslås omval av Bengt Gollungberg. 

Till revisorer föreslås Frejs Revisorer AB med Karin Lindström som huvudansvarig

Punkt 10. Förslaget är att stämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att inom ramen för bolagsordningen och intill nästa årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler samt av aktier inom vid var tid Bolagets kapitalgränser. Betalning får ske kontant, genom apport eller kvittning.

Beslut enligt denna punkt kräver för sin giltighet att det biträds av aktieägare med två tredjedelar

(2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Punkt 11. Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen i övrigt för-ordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

Fullständiga förslag till samtliga besluten kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget innan stämman. EZETO Sweden AB, Box 53152, 400 15 GÖTEBORG. 

Kopior av handlingarna kan även tillställas aktieägare som begär det och uppger postadress. 

Antalet aktier uppgår idag till 5 203 950.

Göteborg i maj 2024

EZETO Sweden AB

STYRELSEN

Bianca Jacobsson

Bianca brinner för att mäta och optimera digital närvaro vilket hon gör med en stor dos nyfikenhet. Hon arbetar som Marknadsansvarig på EZETO sedan 2022 och har tidigare erfarenhet inom digital annonsering och att skapa content.

Lämna ett svar