INTEGRITETSPOLICY

BAKGRUND OCH SYFTE

EZETO AB värnar om din personliga integritet och i denna integritetspolicy redogör vi för hur vi gör detta. Policyn har följande innehåll:

1. Bakgrund och syfte

2. Dina rättigheter

3. I vilka situationer behöver vi behandla dina personuppgifter?

4. Vilken information ber vi om och varför?

5. Vilka kan vi komma att dela din information med?

6. Kontaktuppgifter

Enligt gällande dataskyddslagstiftning får personuppgifter bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål.” Den som samlat in uppgifterna får inte senare behandla dem på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste den som samlat in uppgifterna ha ett lagligt stöd för sin behandling, så kallad rättslig grund. Vår behandling av dina personuppgifter vilar på en eller flera av följande rättsliga grunder: 

• behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig (”avtal”),

• behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en skyldighet vi har enligt en annan lag (”rättslig förpliktelse”),

• behandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen och dina intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre (”intresseavvägning”), eller

• i vissa specifika fall, efter att du har lämnat ditt samtycke till den aktuella behandlingen (”samtycke”).

I de allra flesta fallen utgörs den rättsliga grunden av avtal, rättslig förpliktelse eller intresseavvägning. I vissa fall förutsätter dock vår behandling ditt samtycke. I sådana fall kommer vi att hämta in ditt samtycke för den aktuella behandlingen innan den påbörjas. 

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor om integritets- och dataskyddsfrågor genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på kundservice@ezeto.se.

Nedan redogör vi dels för de ”berättigade ändamål” som vi samlar in dina personuppgifter för, dels enligt vilken rättslig grund vi gör detta.

DINA RÄTTIGHETER

Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få information om när och hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har dessutom rätt att i vissa fall ta del av dina personuppgifter eller få de flyttade, rättade eller raderade. Mer information om dina rättigheter finns här:

1. Rätt till information

2. Korrekta uppgifter

3. Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)

4. Rätt till begränsning av behandling

5. Begränsad åtkomst

6. Dataportabilitet

7. Rätt att göra invändningar

8. Klagomål

9. Skadestånd

Rätt till information

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett så kallat registerutdrag). Begäran om sådant utdrag ska göras skriftligt och vara undertecknad av dig och kan begäras genom att maila kundservice@ezeto.se. Observera att vi endast lämnar ut sådana uppgifter som vi med säkerhet vet tillhör dig. Vi får inte heller lämna ut information som kränker någon annans rättigheter.

För att vara säkra på att registerutdraget inte skickas till fel person, skickar vi dem till din folkbokföringsadress.

Korrekta uppgifter

Vi försöker hela tiden se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om vi upptäcker felaktiga eller ofullständiga uppgifter, kommer vi att korrigera dem alternativt ta bort dem. 

Om uppgifter rättas efter din begäran, måste vi informera dem som vi har delat din information med om rättelsen. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats för oss. Din rätt till information medför att du har rätt att få veta vilka vi delat din information med.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)

Vi sparar dina personuppgifter så länge som du är kund hos oss. När kundförhållandet upphört, kommer vi att radera dina personuppgifter inom 12 månader, förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (till exempel enligt bokföringslagen).

Som kund har du alltid rätt att vända dig till oss och be att dina personuppgifter raderas. Vi är skyldiga att radera uppgifterna i följande fall:

• Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för

• Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket

• Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas

• Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse

• Om personuppgifterna har behandlats olagligt

• Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Om uppgifter raderas efter din begäran, måste vi informera dem som vi har lämnat ut uppgifter till om raderingen. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats för oss. Du har även rätt att begära att få information om till vem uppgifter har lämnats ut.

Begränsad åtkomst

Du kan i vissa fall ha rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras i våra system så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.

När begränsningen upphör ska du informeras.

Dataportabilitet

Den som har lämnat sina personuppgifter har i vissa fall rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll (dataportabilitet). Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter. En förutsättning för dataportabilitet är att mottagaren behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla ett avtal med dig och det gäller bara sådana personuppgifter som du själv har lämnat. 

Rätt att göra invändningar

Du kan i vissa fall ha rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras i våra system så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.

När begränsningen upphör ska du informeras.

Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering uppmanas du att anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål.

Skadestånd

En person som har lidit skada på grund av att hans eller hennes personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan ha rätt till skadestånd av den eller de personuppgiftsansvariga som medverkat vid behandlingen.

Den enskilde kan begära skadestånd från den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet eller väcka skadeståndstalan i domstol.

I VILKA SITUATIONER BEHÖVER VI BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter i följande situationer:

1. Tillhandahållande av våra produkter och tjänster:

a) Hyr ett fordon av någon av våra uthyrningsstationer

b) Registrerar dig / blir EZETO-medlem

c) Bokar i appen 

d) Kundserviceärenden

e) Informationssäkerhet och beivrande av missbruk

2. Besöker vår webbplats

3. Deltagande i undersökningar

4. Deltagande i konsumenttävling 

5. Kommunikation om tjänster

6. Utveckling av tjänster

7. Marknadsföring

a) Nyhetsbrev

8. Sociala media

9. Lediga tjänster

Tillhandahållande av våra produkter eller tjänster

För att vi ska kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig måste vi i många situationer behandla dina personuppgifter, närmare bestämt om du:

• Hyr ett fordon via oss

• Registrerar dig / blir EZETO-medlem

• Bokar i appen/besöker vår webbplats

  • Varit i kontakt med vår Kundservice

Hyr ett fordon av någon av våra uthyrningsstationer

Om du hyrt ett fordon från oss kommer vi att behandla dina personuppgifter i den omfattning som behövs för att vi ska kunna:

• identifiera dig som kund, 

• fullfölja vårt avtal med dig om leverans av produkter och tjänster,

• för att hantera klagomål och reklamationer,

• i övrigt för att tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt vårt avtal med dig 

De uppgifter vi kan komma att behandla är t.ex. kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer), födelsedatum och personnummer och uppgifter om ditt fordon (registreringsnummer).

De ovan beskrivna behandlingarna är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla den tjänst du köpt. Den rättsliga grunden för behandlingen är därför fullgörandet av avtalet med dig.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter så länge som du är kund samt 12 månader därefter.

Registrerar dig / blir EZETO-medlem

Om du registrerar dig för att bli medlem i EZETOS:s nätverk registrerar vi ditt namn, kön, födelsedatum och födelseplats, kontaktinformation (inklusive ditt fullständiga namn, telefonnummer, e-post- och gatuadress) och även körkortsuppgifter. Vi kommer även att begära din e-postadress, lösenord.  

EZETO kommer även att registrera kreditkortsuppgifter, inklusive kortnummer, korttyp, kortägarens namn och utgångsdatumet för att kunna garantera din bokning eller debitera dig för förbetalda bokningar.

Bokar i appen

Information registreras automatiskt varje gång du väljer att göra en bokning online, dvs. via någon av EZETO:s webbsida.

.

Kundserviceärenden

Om du kontaktar vår Kundservice, behöver vi kunna identifiera dig som kund och vi kommer i många fall behöva uppgifter om din hyra för att kunna hantera reklamationer, klagomål och frågor. De uppgifter vi kan komma att behandla är de uppgifter du själv lämnar till oss i samband med kontakten, såsom kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer och hyrans bokningsnummer. 

Om vi tar emot ett klagomål från någon, skapar vi ett ärende som innehåller information om klagomålet. Ärendet innehåller normalt såväl den klagandes identitet som identiteten för övriga personer som berörs av klagomålet.

Vi måste oftast avslöja den klagandes identitet till den som klagomålet rör. Detta är oundvikligt när riktigheten av en persons agerande är föremål för ett klagomål. Om en klagande inte vill att information som identifierar honom eller henne avslöjas, kommer vi att försöka respektera detta. Det kan dock vara omöjligt att behandla ett klagomål på anonym grund.

De ovan beskrivna behandlingarna är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla information om den produkt eller tjänst du köpt eller för att avhjälpa fel. Vår skyldighet att avhjälpa fel kan dels framgå av avtal, dels av lag inklusive konsumentskyddslagstiftning. Rättslig grund för behandlingen kan därför vara både fullgörande av avtal som rättslig skyldighet. 

Har du fått ett ärende registrerat av vår kundtjänst, kommer vi att spara dina uppgifter under hela handläggningstiden samt 12 månader därefter. 

Informationssäkerhet och beivrande av missbruk

Vi behandlar personuppgifter i syfte att tillgodose säkerhet för alla våra produkter och tjänster, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren för de tjänster som vi tillhandahåller. Vi behandlar även dessa uppgifter för att upptäcka och förhindra bedrägerier. De uppgifter som kan komma att behandlas för detta ändamål är till exempel IP-adresser och information om din dator eller mobila enhet. 

Den ovan beskrivna behandlingen är en förutsättning för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna, varför den rättsliga grunden är fullgörande av avtal. 

Vi kommer att spara dessa uppgifter i 12 månader.

Besök på vår webbplats

EZETO:s webbsida registrerar viss teknisk information från din dator/telefon varje gång du begär en sida under ett besök på vår webbsida. Den här informationen registreras från din dators/telefons webbläsare och kan inkludera din IP-adress, operativsystem, webbläsarmjukvara (exempelvis Google Chrome, Mozilla Firefox eller Internet Explorer), skärmupplösning och referenswebbsida. Denna information behandlas utan att någon identifieras. Om vi vill samla personligt identifierbar information via vår webbplats kommer vi att informera om detta i förväg. Vi kommer i så fall att redogöra för när vi kommer att samla in personuppgifter och förklara vad vi tänker göra med dem.

Deltagande i konsumenttävlingar

Om du deltagit i någon av våra konsumenttävlingar, måste vi i många situationer behandla dina personuppgifter, närmare bestämt:

• för att kommunicera med dig om du vinner

• för att förvisso oss om att du uppfyller tävlingsvillkoren med avseende på ålder, 

• för att undersöka om du är närstående till någon av våra eller våra partners anställda eller 

• för att undersöka om du följer andra villkor som anges i tävlingsvillkoren, t.ex. avseende vad gäller antalet tävlingsbidrag.

De uppgifter vi kan komma att behandla är de uppgifter du själv lämnar till oss i samband med tävlingen, vanligen kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer) och uppgift om att du är äldre än 18 år. 

För att vi ska kunna utse en vinnare, utgår vi från att vårt intresse av att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt intresse av att inte omfattas av vår behandling. Den rättsliga grunden för behandlingarna är därför intresseavvägning.

Har du deltag i en konsumenttävling, kommer vi att spara dina uppgifter i tre månader från och med att vinnaren/vinnarna utsetts.

Kommunikation om tjänster

Vi kan komma att behandla personuppgifter när vi behöver kommunicera med dig för att tillhandahålla information om eller uppdateringar av våra tjänster vi enligt avtal tillhandahåller dig. Vi behandlar även personuppgifter när du kontaktar vår kundtjänst.

Vi kan även komma att behandla uppgifter som vi från tid till annan separat samlar in från dig, till exempel om du valt att svara på en kundundersökningsenkät som vi skickat till dig.

Våra berättigade intressen för denna behandling är att hålla dig som kund informerad om våra tjänster och dess tillgänglighet samt för att förbättra våra tjänster. I samband med sådan behandling, kan vi komma att använda dina kontaktuppgifter (namn, e-postadress, telefonnummer) och uppgifter om vilka tjänster du använder.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för ovanstående ändamål så länge som du är kund samt 12 månader därefter.

Utveckling av tjänster

Vi behandlar personuppgifter för att utveckla vår verksamhet i form av våra tjänster. För sådana ändamål kan vi komma att sammanställa statistik för analysbehov.

Våra berättigade intressen för sådan behandling är att optimera våra tjänster för våra kunder. För att tekniskt kunna genomföra detta kan vi komma att använda kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer. Vi kommer även att behandla uppgifter om din dator eller mobila enhet, t.ex. version och modell.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för ovanstående ändamål så länge som du är kund 

samt 12 månader därefter.

Marknadsföring

Vi behandlar olika slags personuppgifter för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. För dessa ändamål kan vi kommunicera med dig genom till exempel brev, sms, telefon, e-post och via vår webbplats. 

För att du ska ha möjlighet att säga upp prenumerationen på ett visst e-postnyhetsbrev eller liknande utskick, kommer det att finnas anvisningar i varje utskick om hur du kan gå tillväga för att avböja framtida kommunikation. 

Våra berättigade intressen för sådan behandling är att marknadsföra våra befintliga eller nya produkter eller tjänster. Vi kan därför komma att använda dina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-postadress) samt demografiska uppgifter (kön, ålder och postnummer) samt uppgifter om vilka produkter eller tjänster du använder.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter för ovanstående ändamål så länge som du är kund samt 12 månader därefter.

Nyhetsbrev

Vi samlar statistik kring öppnandet av e-post och denna hjälper oss att övervaka och förbättra vårt nyhetsbrev. De uppgifter vi kan komma att behandla är din e-postadress. 

Är du kund, kan den rättsliga grunden för vårt utskick vara en intresseavvägning. Du kan även ha lämnat ditt samtycke till mottagande av nyhetsbrev i samband med ett event eller i annan kontakt med oss eller någon av våra auktoriserade återförsäljare eller verkstäder. Oavsett vilken rättlig grund vår behandling vilar på, så har du rätt att när som helst avböja fler utskick genom att meddela oss detta.

Din e-postadress behandlas för ovanstående syfte till dess att du avböjer fler framtida utskick.

Sociala media

Om du skickar oss ett meddelande via sociala medier, kommer meddelandet att lagras i 3 månader. Meddelandet kommer inte att delas med några andra företag eller organisationer.

Lediga tjänster

Den information som du lämnar till oss via vårt online-ansökningssystem i samband med en ansökan om anställning kommer bara att användas för att: 

• utvärdera din ansökan

• för att kontakta dig 

• för att uppfylla legala krav.

Vi kommer inte att dela någon av de uppgifter som du lämnar under rekryteringsprocessen med någon tredje part i marknadsföringssyfte. Vi kommer inte heller lagra några av dina uppgifter utan-för det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). 

Den information som du lämnar kommer att lagras säkert av oss och/eller våra personuppgiftsbiträden.

Vilken information ber vi om och varför?

Vi samlar inte in mer information än vad vi behöver för att uppfylla våra angivna syften och kommer inte att spara den längre än vad som är nödvändigt.

Den information vi frågar efter används sedan för att bedöma din lämplighet för anställning. Du behöver inte ange vad vi ber om, men det kan påverka din ansökan om du inte gör det.

Ansökningsfas

Vi samlar in uppgifter om dig från dig, när du gör en ansökan, eller på annat sätt lägger till/registrerar personuppgifter om dig själv personligen eller genom att använda en tredje part, t.ex. Facebook eller LinkedIn.

Vi kommer att be dig att dela med dig av personuppgifter, inklusive namn, e-post och andra kontaktuppgifter. Vi kommer också att fråga om din titel, tidigare erfarenhet och utbildning samt kompetenser som är relevanta för den anställning du har sökt. Endast uppgifter som är relevanta för rekryteringsprocessen samlas in och bearbetas. 

Information som vi samlar in om dig 

När du använder våra tjänster eller besöker vår webbplats, kan vi automatiskt komma att samla in information om dig. 

När du använder våra tjänster kan vi komma att samla in följande personuppgifter:

• kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress och telefonnummer)

• Information om använda tjänster

• Information om hur du interagerar med oss (hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten).

  • information om din dator eller mobila enhet (såsom IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning).

Känslig information

Vi samlar inte in information som rör känsliga personuppgifter (uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). Dock kan vi i samband med vissa event, där vi tillhandahåller förtäring, komma att inhämta information om matallergier. Denna information sparas endast tills eventet är slutfört.

Personnummer utgör inte känsliga personuppgifter enligt gällande lagstiftning, men i den mån som personnummer lagras av oss, behandlar vi dem som särskilt skyddsvärda.

Vilka kan vi komma att dela din information med?

Våra leverantörer

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till våra leverantörer och som i förhållande till dig utgör tredje part. För att kunna utföra de tjänster vi köper in eller för att utveckla våra produkter och tjänster, måste våra leverantörer i flera situationer behandla dina personuppgifter. 

I de avtal vi ingår med våra leverantörer finns tydliga föreskrifter om hur dessa får behandla dina personuppgifter som vi delar till dem. EZETO och leverantörerna är dock skilda juridiska enheter. Vi kan därför normalt sett inte hållas ansvariga om de inte följer tillämplig lagstiftning. Om du har frågor avseende en leverantörs användning av dina personuppgifter, kan du kontakta oss på kundservice@ezeto.se för att få information om vilka leverantörer som behandlat dina personuppgifter.

Tredjepartsapplikationer

När du använder appar och andra mjukvarubaserade tjänster kopplade till ditt hyrfordon kan dessa tillhandahållas av tredje part och genom att godkänna villkoren för sådan tjänst, kan personuppgifter komma att överföras till sådan tredje part, till exempel vid överföring av positioneringsuppgifter. Vi kan inte ta något ansvar för en sådan tredje parts behandling av dina personuppgifter. Vi uppmanar dig därför att själv sätta dig in i användarvillkoren för sådana tjänster och särskilt eventuella villkor som rör deras hantering av dina personuppgifter. Vi har ingen möjlighet att svara på frågor om en viss tredje parts användning av dina personuppgifter och vi måste därför be dig ta direktkontakt med sådan part.

Var behandlar vi dina uppgifter?

Vi kommer huvudsakligen att behandla dina personuppgifter i Sverige. Överföring till annat EU-land kan förekomma. Vi kan dock inte uttala oss om var dina personuppgifter behandlas när du använder appar eller andra mjukvarubaserade tjänster kopplade till din hyrbil tillhandahållna av tredje part (tredjepartsapplikationer). Om du har frågor gällande detta ber vi dig därför ta direktkontakt med sådan part.

KONTAKTA OSS

EZETO AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 559255-4165

och har sitt säte i Göteborg men med adress Box 3, 44721 Vårgårda. EZETO AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan och följer svensk dataskyddslagstiftning.

Du kan alltid ställa dina frågor om vår behandling av dina personuppgifter på kundservice@ezeto.se.

ÄNDRINGAR

EZETO AB förbehåller sig rätten att uppdatera denna policy vid behov.

Integritetsskyddspolicyn uppdaterades senast 2021-09-13.