Hyresavtal

1. Fordonets användning

Fordonet får användas för normalt brukande inom Sverige av hyrestagaren (HT). HT är medveten om att hans rätt att disponera fordonet enligt hyresavtalet omedelbart upphör om han utan UHs skriftliga tillstånd försöker föra bilen ut ur Sverige. Detta innebär att Polis/Tull eller annan som handlar i UHs intresse har rätt att omhänderta och kvarhålla fordonet. HT är ansvarig för samtliga kostnader som UH kan drabbas av om HT eller dennes ställföreträdare olovligen fört fordonet utanför Sverige eller länder, som UH skriftligen inte godkänt. HT får inte hyra ut fordonet till annan. Transport med fordonet av personer eller gods mot ersättning är inte tillåten. Fordonet får ej användas till att ge starthjälp, dra, skjuta eller på annat sätt flytta annat fordon. Det är inte tillåtet att använda fordonet i motortävlingar. 

2. Hyra och dröjsmål med betalning

Hyran för fordonet finns att hitta på www.ezeto.se. HT ansvarar för att hyran erläggs. I de fall hyreskostnaden skall erläggas av annan än HT, t ex faktureras juridisk person, ansvarar ändock HT genom sin underskrift solidariskt för att alla kostnader hänförliga till hyran erläggs. UH äger rätt att begära depositionsbelopp utöver hyreskostnaden. UH kan komma att genomföra en kreditupplysning på HT. Vid genomförd kreditupplysning erhåller HT en upplysningskopia från kreditupplysningsföretaget. Kreditupplysningen påverkar ej HTs kreditrating. HT ansvarar för att det finns täckning på det betalkort HT uppgett vid registrering. Om pengar inte finns vid debitering kommer HT kontaktas av UH via mail och/eller sms. Saknas täckning fortfarande på betalkort efter påminnelse så går ärendet vidare till inkasso. 

3. Fordonets skötsel

HT ansvarar för att fordonet vårdas väl och skall se till att det bibehålls i funktionsdugligt och lagenligt skick. UH har rätt att efterdebitera HT för kostnader hänförande till hyran. Det är inte tillåtet att röka i bilen, vid överträdelse uttages en avgift för sanering av fordonet. Fordonet får inte, överlastas, framföras i terräng eller på oplogad väg eller på annan plats där risk föreligger för skada på fordonet. HT ska parkera fordonet på säker plats mot skadegörelse. Avgiften för sanering är SEK 2000:- inkl. moms. 

4. Åtgärder vid fel, skada eller stöld

HT skall omgående underrätta UH om fel eller skada på fordonet samt om stöld under hyrestiden. HT skall iaktta och följa fordonets varningssystem. UH skall efter sådan underrättelse meddela HT vilka åtgärder som skall vidtagas. Vid försäkringsfall skall HT göra skadeanmälan till UH. Det åligger HT att vid stöld av fordon eller nycklar samt vid skada på fordonet som åsamkats av okänd person, göra polisanmälan på den ort där stölden/skadan skett och sända kopia av anmälan till UH. Vid försumlighet att fullgöra ovanstående svarar HT gentemot UH för därigenom uppkommen skada. 

 

5. Uthyrarens (UH) ansvar vid driftstopp eller skada

UH svarar för att fordonet är i funktionsdugligt och lagenligt skick. Uppkommer under hyrestiden p.g.a. fordonets kondition fel eller driftstopp på detta är HT berättigad till nedsättning av hyran, eller om detta är av väsentlig betydelse för honom, äger HT rätt att häva avtalet. Avtalet får dock inte hävas om UH utan oskäligt dröjsmål efter det att han underrättats om felet låter reparera fordonet eller lämnar ersättningsfordon av samma eller liknande typ som det förhyrda och HT inte har något särskilt skäl att avvisa erbjudandet. Uppkommer driftstopp beroende på trafik- eller vagnskada, vilket omöjliggör fortsatt färd eller om fordonet stjäls hävs avtalet efter det att HT kontaktat UH och vid stöld även gjort polisanmälan. 

 

6. Hyrestagarens (HT) ansvar vid överträdelser av trafik- och parkeringsbestämmelser

HT ansvarar gentemot UH för ekonomiska påföljder på grund av överträdelser av vägavgifter, överlast, bom-avgifter, trafik- och parkeringsbestämmelser, som kan drabba UH i egenskap av fordonets ägare. Detta gäller dock inte om överträdelsen orsakats av sådana bristfälligheter på fordonet som HT varken känt eller borde känna till. Trängselskatten ingår i hyran av fordonet. Om HT inte i rätt tid betalar eventuella böter, kostnader eller avgifter hänförliga till fordonshyran orsakade av överträdelser för vilka han svarar, utan UH i egenskap av fordonets ägare tvingas betala dem, har UH rätt att debitera HT avgiftsbeloppet inklusive eventuella tilläggsavgifter från utställaren. UH har dessutom rätt att, förutom avgiftsbeloppet inklusive eventuella tilläggsavgifter från utställaren, debitera HT en administrativ avgift om SEK 450:- inkl. moms för varje ärende. Administrativ avgift om SEK 450:- inkl. moms debiteras även för underrättelse till myndighet avseende registrerad fartöverträdelse. 

7. Hyrestagarens ansvar för skada på eller förlust av fordonet

HT ansvarar för skador på eller förlust av fordonet under hyrestiden med den begränsning som följer av denna punkt och punkt 8. Med skada avses dels förlust av fordonet, dels alla skador som uppstår på fordonet under uthyrningsperioden. Normalt slitage eller brister i fordonet utgör inte skada. Oaktat HT:s strikta ansvar behöver HT inte ersätta UH för skada om identifieras motpart eller dennes försäkring ersätter UH för skadan. Om HT är konsument, dvs. en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet, ansvara HT inte för skada på fordonet om HT kan visa att skadan inte uppkommit på grund av HT:s oaktsamhet. HT har vid uppkommen skada en skyldighet att omedelbart anmäla skadan till UH i EZETO appen. Därutöver har HT en skyldighet att medverka till utredningen av skadan, vilket bl.a. inbegriper anmälan till försäkringsbolag och till polis. 

 

8. Hyrestagarens ansvar och ersättningsskyldighet vid skada på eller förlust av fordonet samt vid körning utanför Sverige utan tillstånd från UH.

Skadekostnad vid: Vagnskada, Trafiksjälvrisk, Stöld, Stöld med nyckel, Brandskada och Glasskada SEK 3500:- inkl. moms. Utlandskörning utan tillstånd från UH SEK 5000:- inkl.moms. Vid nyttjande av fordonets rättsskyddsförsäkring debiteras HT’s självrisk enligt försäkringsbolagets villkor.

9. Begränsning av skada

Det åligger såväl HT som UH att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummas detta, bär respektive sin del av kostnaden 

10. Återlämnande

Vid hyrestidens utgång skall HT återlämna fordonet på den plats där det avhämtats eller på plats som särskilt har avtalats. Vid återlämnandet skall fordonet lämnas i samma skick som vid avhämtandet bortsett från normalt slitage. Om fordonet vid återlämnandet befinns vanvårdat eller nedsmutsat utöver vad som följer av normal användning, är UH berättigad att ta ut skälig kostnad SEK 1500:- inkl. moms för återställande av fordonet. I vanvårdat fall kan sanering behövas för en kostnad av SEK 2000:- inkl. moms.

11. Uthyrarens hävningsrätt mm

UH har rätt att häva avtalet om a) HT inte fullgör sina betalningsåtaganden gentemot UH och inte betalar inom skälig tid efter det att UH påmint HT om detta. b) fordonet utsätts för onormal körning eller vansköts så att betydande risk för värdeminskning föreligger c) HT i övrigt åsidosätter bestämmelse i detta avtal, vars iakttagande är av väsentlig betydelse för UH. d) HT har körkortsindragning 

ÄNDRINGAR

EZETO AB förbehåller sig rätten att uppdatera detta avtal vid behov.

Hyresvillkoren uppdaterades senast 2021-09-13.