ALLMÄNNA VILLKOR FÖR STATIONSÄGARE

 1. ALLMÄNT
  1. Dessa allmänna villkor för stationsägare (”Villkoren”) gäller alltid mellan EZETO Sweden AB, Org.nr. 559327-7691, Box 53132, 400 15 Göteborg, (”EZETO”) och företag eller företagare som träffat stationsägaravtal med EZETO om att öppna och driva en uthyrningsstation (”Stationsägaren” respektive ”Verksamheten”).  
  2. EZETO och Stationsägaren benämns även nedan gemensamt som ”Parterna” och var för sig som ”Part”. 

 2. AVTALSDOKUMENTATIONEN
  1. Parternas avtal utgörs av Stationsägaravtalet, en verksamhetsbeskrivning, Villkoren och eventuella övriga avtalsbilagor (tillsammans ”Avtalet”). 
  2. För det fall bestämmelser i Avtalet står i strid med varandra ska bestämmelserna i Stationsägaravtalet gälla i första hand, bestämmelserna i verksamhetsbeskrivningen och övriga bilagor i andra hand, och bestämmelserna i Villkoren i tredje hand.
  3. Alla ändringar av Avtalet måste, för att vara giltiga, upprättas skriftligen och undertecknas av båda Parterna. Stationsägaren är dock medveten om och godkänner att EZETO ensamt äger rätt att uppdatera sådan dokumentation som Avtalet hänvisar till, så som EZETOs handbok för stationsägare (”Handboken”) eller EZETOs code of conduct.  

 3. EZETOS ALLMÄNNA ÅTAGANDEN
  1. EZETO ska tillhandahålla och vidareutveckla EZETOs varumärke och övergripande affärskoncept (”Konceptet”) samt tillhandahålla den programvaru- och IT-struktur, såsom t.ex. bokningsapplikation och betallösning, som behövs för att Stationsägaren ska kunna driva Verksamheten.  
  2. EZETO ska i den mån så är möjligt förhandla centralt med externa leverantörer om inköp av produkter och tjänster som ska ingå i Konceptet.
  3. EZETO ska i rimlig mån skydda de varumärken, mönster och andra kännetecken som används i Konceptet.
  4. EZETO ska tillhandahålla och vidareutveckla Handboken med anvisningar för hur Stationsägaren ska driva Verksamheten, bl.a. avseende affärsidé, sortiment, driftsfrågor, profilering, marknadsföring etc. 
  5. EZETO ska verka för att främja utvecklingen Konceptet. Bland annat ska EZETO tillhandahålla utbildning samt därigenom överföra den know-how som är nödvändig för driften av Verksamheten.

 4. STATIONSÄGARENS ALLMÄNNA ÅTAGANDEN
  1. Stationsägaren ska bedriva Verksamheten som självständig näringsidkare och ska inte på något sätt betraktas som anställd, agent, företrädare eller liknande i förhållande till EZETO. Stationsägarens firma och organisationsnummer ska i anledning av ovan framgå på brev, fakturor, kvitton och annan kommunikation från Stationsägaren till slutkund eller annan tredje part, allt enligt EZETOs anvisningar i Handboken.
  2. Stationsägaren ska följa EZETOs skriftliga instruktioner, inkluderat vid var tid gällande Handbok och code of conduct för stationsägare (båda tillgängliga på EZETOs intranät). 
  3. Stationsägaren ska aktivt marknadsföra och sälja endast de tjänster och produkter som anges i Avtalet och/eller som finns beskrivna i Handboken. 
  4. Stationsägaren ska bedriva Verksamheten i enlighet med gällande lagar och god affärssed. Parterna är överens om att brott begånget av någon av Stationsägarens ägare, styrelseledamot i Stationsägaren eller annan företrädare för Stationsägaren, som medför negativ publicitet och där rättelseåtgärder är omöjliga eller inte är tillräckliga, ska anses utgöra ett väsentligt brott mot Avtalet. 
  5. Stationsägaren ska teckna och vidmakthålla försäkringar för ansvar, brand, stöld, inbrott och avbrott.
  6. Stationsägaren ska anskaffa den utrustning och teckna de abonnemang som EZETO från tid till annan anvisar för att Verksamheten skall kunna kopplas in och fungera i programvaru- och IT-strukturen.  

 5. OMRÅDE OCH EXPENSION
  1. Stationsägaren ska bedriva Verksamheten inom sådant område som anges i Avtalet. 
  2. Om inget annat avtalats ska EZETO tillse att ingen annan stationsägare öppnar en station eller bedriver med Verksamheten konkurrerande verksamhet inom 500 meter från Stationsägarens designerade område. 
  3. För det fall Stationsägaren uppfyllt sina åtaganden och omsättningskrav enligt Avtalet ska Stationsägaren, för det fall så är möjligt och i rimlig mån, ges förköpsrätt till nya stationer och områden som öppnas eller överlåts inom 1 000 meter från Stationsägarens designerade område. Förköpsrätten tas i anspråk genom skriftlig bekräftelse senast 14 dagar från det att erbjudande lämnats från EZETO. För det fall två stationsägare omfattas av motsvarande förköpsrätt äger EZETO rätt att ensamt besluta om vilken stationsägare som ska ges företräde. EZETO äger också rätt att åsidosätta förköpsrätten om EZETO kan visa på konkreta affärsmässiga fördelar med att erbjuda stationen till en tredje part.
  4. Om inget annat avtalats ska Stationsägaren utöka antalet bilar och stationer inom det designerade området till att omfatta minst två fordon för att uppnå högkvalitativ tillgänglighet. 

 6. UTBILDNING
  1. EZETO åtar sig att i rimlig omfattning, arrangera eller anvisa utbildning för Stationsägarens företagsledning, ägare och/eller medarbetare. Stationsägarens ägare åtar sig att genomgå den utbildning som EZETO anordnar eller anvisar. 
  2. Stationsägarens åtar sig att tillgodogöra sig det utbildningsmaterial som tillhandahålls av EZETO samt att aktivt delta på konferenser och träffar för vidareutbildning av Stationsägare.
  3. Stationsägaren ska tillhandahålla sina medarbetare nödvändiga instruktioner om hur Verksamheten ska bedrivas och skicka aktuella medarbetare på de interna och externa utbildningar som EZETO arrangerar eller anvisar. 

 7. MARKNADSFÖRING OCH PRISSÄTTNING
  1. Parterna är överens om att det krävs en enhetlig marknadsföring för att marknaden skall kunna bearbetas på ett effektivt sätt. EZETO åtar sig att för varje år ta fram en plan för den gemensamma marknadsföringen. Planen omfattar aktiviteter centralt, men kan även omfatta kedjans marknadsföring regionalt och lokalt. 
  2. EZETO ska tillhandahålla Stationsägaren ett utarbetat profilprogram som innefattar varumärken, design, färger, skyltar, fordon, kontorstrycksaker, förbruknings- och marknadsföringsmaterial, profilkläder mm. EZETO ska också utarbeta en kommunikationsmanual med regler och riktlinjer för hur Stationsägaren skall använda sig av ”sociala medier” i frågor som berör EZETO och Konceptet och riktlinjer för hur Stationsägaren kommunicerar med och presenterar sig för leverantörer, samarbetspartners etc. EZETO ska slutligen också tillhandahålla marknadsföringsanvisningar samt reklam- och annonsmaterial till självkostnadspris.
  3. Stationsägaren åtar sig att följa aktuell marknadsföringsplan samt att använda det reklam- och annonsmaterial som EZETO tillhandahåller. Om en marknadsföringsplan omfattar beslut om lokal eller regional marknadsföringsåtgärd som omfattar Stationsägaren är Stationsägaren skyldig att delta och bära den kostnad som fördelas Verksamheten utefter storlek.
  4. Endast de varumärken och övriga kännetecken som EZETO tillhandahåller ska användas i Verksamheten och endast i enlighet med EZETOs anvisningar. 
  5. Eventuell lokal som tillhör Stationsägaren ska inte ses som en del av Konceptet och får därmed inte skyltas eller på annat sätt märkas upp som en ”EZETO-anläggning”. 
  6. Stationsägaren bör använda minst 3 % av Verksamhetens totalomsättning, brutto exklusive mervärdesskatt, per kalenderår för marknadsföringsåtgärder lokalt och regionalt.  Som marknadsföringsåtgärder räknas framtagning av reklammaterial samt genomförande av annonsering, sociala media, radio- och Tv-reklam, utomhusreklam, buss-, bil- och taxireklam, direktreklam, webmarknadsföring, utställningar och PR-aktiviteter.
  7. Om Stationsägaren avser använda annat reklammaterial än sådant som EZETO tillhandahåller ska det först godkännas av EZETO.
  8. Stationsägaren ska inte i samband med Verksamheten göra reklam för varor och tjänster som ligger utanför Konceptet, om inte EZETO i särskilt fall skriftligen medger detta.
  9. I EZETOs profilering och positionering ingår också övergripande prissättning. Stationsägaren åtar sig därför i sin prissättning att inte i väsentlig grad överstiga EZETOs rekommenderade prisnivåer. 

 8. PROGRAMVARA
  1. EZETO ger härmed Stationsägaren en icke-exklusiv och icke-överförbar rätt att använda EZETOS app och övriga programvara (tillsammans ”Programvara”) under den period och på de villkor som anges i Avtalet. 
  2. Alla rättigheter till Programvara, inklusive men inte begränsat till upphovsrätten, rätten att använda, överföra eller på annat sätt behandla, ändra eller överföra Programvara och alla andra rättigheter som kan uppstå i förhållande till Programvara ska förbli hos EZETO (detta gäller även om Programvara anpassats särskilt för Stationsägaren). 
  3. Såvida inte annat avtalats har EZETO ingen skyldighet att förse Stationsägaren med källkoden till Programvara. EZETO har heller ingen skyldighet att förse Stationsägaren med uppdaterade versioner av Programvara om så inte särskilt framgår av Avtalet. 
  4. Programvarulicensen ger inte Stationsägaren rätt att vidarelicensiera eller hyra ut Programvara till tredje part utan EZETOs skriftliga godkännande. 
  5. Stationsägaren åtar sig att:
 1. tillse att varje användare som Stationsägaren ger tillgång till Programvara följer bestämmelserna i Avtalet,
 2. använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att förhindra obehörig användning eller åtkomst till Programvara och omedelbart meddela EZETO om sådan obehörig åtkomst eller användning sker,
 3. Använda Programvara endast i enlighet med Avtalet, EZETO instruktioner och tillämpliga lagar och myndighetsbestämmelser, och
 4. säkerställa att Stationsägaren har den kapacitet och IT-miljö som är nödvändig för att nyttja Programvara i Verksamheten.
  1. Stationsägaren åtar sig att inte: 
 1. göra Programvara tillgänglig för tredje part, eller använda Programvara till förmån för någon annan än Stationsägaren, om inte annat uttryckligen anges i Avtalet,
 2. vidareupplåta, licensiera, vidarelicensiera, distribuera, tillgängliggöra, hyra eller leasa Programvara, eller inkludera Programvara i ett större tjänste- eller outsourcingerbjudande,
 3. använda Programvara för att lagra eller överföra olagligt eller skadligt material, eller för att lagra eller överföra material i strid med tredje parts rättigheter,
 4. använda Programvara för att lagra eller överföra skadlig kod, dvs. kod, filer, skript, agenter eller program som orsakar skada, inklusive, men inte begränsat till, virus, maskar och trojanska hästar,
 5. påverka eller störa integriteten eller prestandan hos Programvara eller data från EZETO eller tredje part som finns i dessa,
 6. försöka få obehörig åtkomst till Programvara eller därtill kopplade system och/eller nätverk,
 7. tillåta direkt eller indirekt åtkomst till eller användning av Programvara på ett sätt som kringgår den avtalade användningsgränsen, eller använda Programvara för att få tillgång till eller använda någon av EZETOs immateriella rättigheter, med undantag för vad som är tillåtet enligt Avtalet,
 8. ändra, kopiera eller skapa verk baserade på Programvara eller någon del, egenskap, funktion eller användargränssnitt därav,
 9. kopiera eller spegla någon del av Programvara, annat än kopiering som är tillåtet i Avtalet, och/eller
 10. utom i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, demontera, bakåtkompilera eller dekonstruera Programvara eller på annat sätt bereda sig tillgång till Programvara för att bygga en konkurrerande produkt eller tjänst, bygga en produkt eller tjänst med liknande idéer, egenskaper, funktioner eller grafik som i Programvara, kopiera idéer, egenskaper, funktioner eller grafik i Programvara, eller undersöka om Programvara omfattas av något patent.
  1. All användning av Programvara i strid med Villkoren, som i EZETO bedömer hotar säkerheten, integriteten eller tillgängligheten för Programvara eller Konceptet, kan leda till att EZETO omedelbart stryper Stationsägarens tillgång till Programvara. EZETO ska dock, i den mån så är kommersiellt gångbart under omständigheterna, anstränga sig för att meddela Stationsägaren om avstängningen och bereda Stationsägaren möjlighet att avhjälpa sådan överträdelse eller underlåtelse som föranlett avstängningen före en sådan avstängning verkställs.
  2. I händelse av fel i Programvara ska EZETO om möjligt avhjälpa felet. Följande ska dock inte betraktas som fel: 
 1. Avvikelser som obetydligt påverkar Verksamheten,
 2. avvikelser till följd av att t.ex. Programvara används på annat än avsett sätt eller till följd av att de ändrats eller modifierats utan EZETO deltagande, eller 
 3. avvikelser som tillkommit på grund av dokument eller information som tillhandahålls av Stationsägaren eller dess underleverantörer, eller brist på information om inverkande omständigheter etc.
  1. EZETO ska avhjälpa fel i Programvara med den skyndsamhet som omständigheterna påkallar. Avhjälpandet ska äga rum vid en sådan tidpunkt att Verksamheten inte störs mer än nödvändigt. 
 1. KOSTNADER, AVGIFTER OCH BETALNING
  1. För det fall inte annat särskilt avtalats svarar Stationsägaren ensamt för de kostnader som belastar verksamheten, inklusive eventuella kostnader för utbildning, marknadsföring m.m. 
  2. Stationsägaren ska erlägga sådana avgifter som anges i Avtalet till EZETO. Om inte annat särskilt avtalats är erlagda avgifter inte återbetalningsbara. 
  3. För det fall betalning ska ske mot faktura, ska EZETO fakturera Stationsägaren i förväg och i övrigt i enlighet med Avtalet. Om inget annat anges i Avtalet förfaller fakturerade avgifter senast 30 dagar från fakturadatumet. 
  4. Stationsägaren ansvarar för att tillhandahålla EZETO fullständig och korrekt fakturerings- och kontaktinformation och meddela EZETO om eventuella ändringar av sådan information.
  5. Vid Stationsägarens betalningsdröjsmål ska förfallna belopp uppbära årlig dröjsmålsränta om 10%.
  6. För det fall Stationsägaren är i betalningsdröjsmål med 30 dagar eller mer, äger EZETO rätt att, utan att begränsa sin rätt att vidta andra åtgärder, kräva betalning för Stationsägarens samtliga kommande betalningar enligt Avtalet, vilka ska förfalla till omedelbar betalning, och avbryta tillhandahållandet av t.ex. Programvara till dess att sådana belopp har betalats i sin helhet.
  7. EZETOs avgifter inkluderar inte någon skatt, avgift, tull eller liknande statliga påslag av något slag, inklusive till exempel mervärdesskatt, försäljnings-, användnings- eller källskatt, som kan påläggas av någon myndighet (tillsammans ”Skatter”). Stationsägaren är ensamt ansvarig för att betala alla Skatter som är förknippade med Verksamheten enligt Avtalet. Om EZETO har den rättsliga skyldigheten att betala eller samla in skatter som Stationsägaren är ansvarig för enligt detta stycke, ska EZETO fakturera Stationsägaren och Stationsägaren ska betala fakturan, såvida inte Stationsägaren tillhandahåller EZETO med ett giltigt skattebefrielsecertifikat som godkänts av behörig skattemyndighet. 

 2. RAPPORTERING, REVISION OCH KVALITETSSÄKRING
 3. För att EZETO ska kunna fakturera korrekta belopp ska Stationsägaren löpande månadsvis rapportera sina försäljnings/omsättningssiffror. Ezeto ska också äga rätt att ta del av och granska all försäljningsdata som processas i Programvara och basera löpande fakturering på sådan data. 
 4. För att EZETO skall kunna fullgöra sitt kvalitetssäkringsarbete ger Stationsägaren EZETO rätt att, under eller i anslutning till normal affärstid, besiktiga fordon och projekt, samt att granska och utföra revision på redovisningshandlingar och de andra handlingar som på något sätt har samband med Stationsägarens fullföljande av sina förpliktelser enligt Avtalet. 
 5. Kvalitetssäkring sker på EZETOs bekostnad. Skulle det vid kvalitetssäkring visa sig att Stationsägaren allvarligt brustit i sina åtaganden skall kostnaden för denna betalas av Stationsägaren.

 6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
  1. Med förbehåll för de begränsade rättigheter som uttryckligen beviljas härunder förbehåller sig EZETO och dess licensgivare alla rättigheter för och till Konceptet och Programvara, inklusive alla därtill relaterade immateriella rättigheter. Inga rättigheter beviljas Stationsägaren härunder annat än vad som uttryckligen anges i Avtalet.
  2. EZETO beviljar dock Stationsägaren härunder en icke-exklusiv, och icke överlåtbar licens att använda EZETOs immateriella rättigheter i den mån det är nödvändigt vid fullgörande av de skyldigheter som följer av Avtalet.  
  3. För att undvika tvivel ger licenser som beviljas häri inte Stationsägaren rätt att vidarelicensiera eller ändra material eller resultat som omfattas av EZETOs immateriella rättigheter utan EZETOs föregående skriftliga godkännande. 
  4. Giltigheten av licenser för m.m. enligt Avtalet är strikt beroende och villkorade av att Stationsägaren löpande betalar avtalade avgifter till EZETO.
  5. EZETO förbehåller sig rätten att använda och införliva alla förslag, förbättringsönskemål, rekommendationer, korrigeringar eller annan feedback som tillhandahålls av Stationsägaren eller Stationsägarens kunder avseende Konceptet och Programvara.
  6. Om EZETO får information om påstådda intrång i tredje parts rättigheter äger EZETO rätt att efter eget gottfinnande ändra Konceptet och/eller Programvara så att de inte längre påstås göra intrång. 
  7. Stationsägaren ska försvara EZETO mot alla krav, stämningar eller andra anspråk som gjorts gällande eller väckts mot EZETO av en tredje part som hävdar att Stationsägarens data eller Stationsägarens användning av Programvara gör intrång i tredje parts rättigheter (”Intrångskrav”).
  8. Stationsägaren ska ersätta EZETO från eventuella skador, advokatarvoden och kostnader som drabbar EZETO till följd av Intrångskrav, eller för eventuella belopp som betalats av EZETO enligt en uppgörelse som skriftligen godkänts av Stationsägaren.

 7. DATAHANTERING
  1. EZETO ska vidta lämpliga administrativa, fysiska och tekniska skyddsåtgärder för att upprätthålla säkerheten, sekretessen och integriteten för sådan data som EZETO behandlar för Stationsägarens räkning i Programvara.
  2. Stationsägaren ansvarar för att Stationsägarens data är korrekt, och att Stationsägarens anskaffande och nyttjande av sådan data i Programvara inte strider mot lag eller tredje parts rättigheter. 
  3. Båda Parterna ska tillse att personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning. För det fall EZETO behandlar personuppgifter för Stationsägarens räkning anses EZETO vara ett personuppgiftsbiträde. Parterna ska i sådana fall ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal avseende EZETOs behandling av personuppgifter för Stationsägarens räkning.

 8. SEKRETESS
  1. Stationsägaren förbinder sig att inte till tredje part röja Konfidentiell Information om EZETO, Konceptet eller Programvara.
  2. Konfidentiell Information ska i Villkoren förstås som: all information som markerats som konfidentiell eller som rimligen bör anses vara konfidentiell med tanke på informationens art och omständigheterna kring utlämnandet. Konfidentiell Information om EZETO inkluderar Konceptet, Programvara och villkoren i Avtalet (inklusive prissättning), affärs- och marknadsföringsplaner, teknik och teknisk information, produktplaner och produktdesign samt affärsprocesser. Konfidentiell Information omfattar dock inte information som:
 1. är eller blir allmänt känd för allmänheten på annat sätt än genom brott mot Avtalet,
 2. tas emot från en tredje part som inte omfattas av sekretess gentemot EZETO, eller
 3. utvecklats självständigt av Stationsägaren utan nyttjande av Konfidentiell Information. 
  1. Stationsägaren ska använda samma omsorg som den använder för att skydda sin egen konfidentiella information av liknande slag (men inte mindre än rimlig omsorg) innefattande att:
 1. inte använda någon Konfidentiell Information för något ändamål utanför Avtalets tillämpningsområde, och
 2. Om inte annat godkänts av EZETO skriftligen, begränsa tillgången till Konfidentiell Information till de anställda och anlitade underleverantörer som behöver sådan åtkomst för ändamål som omfattas av Avtalet och som har undertecknat sekretessavtal med Stationsägaren innebärande ett motsvarande eller inte väsentligt lägre skydd för Konfidentiell Information än i detta sekretessåtagande.
  1. Oaktat ovan får Stationsägaren lämna ut Konfidentiell Information i den utsträckning så krävs enligt lag eller myndighetsbeslut, eller för att tillvarata sitt befogade intresse i förhållande till EZETO, förutsatt att Stationsägaren i förväg underrättar EZETO om det påtvingade utlämnandet (i den utsträckning det är tillåtet enligt lag).
  2. Sekretessåtagandet ovan ska gälla under avtalstiden samt för en period om fem år från Avtalets upphörande. 
 1. KONKURRENSFÖRBUD
  1. Stationsägaren åtar sig att inte, varken direkt eller indirekt, bedriva verksamhet som konkurrerar med EZETOS verksamhet eller Konceptet. 
  2. Konkurrensförbudet ovan ska gälla under avtalstiden samt för en period om 24 månader från Avtalets upphörande.
    
 2. ANSVARSBEGRÄNSNING
  1. Om inte annat särskilt avtalats ska EZETO under inga omständigheter hållas ansvarigt för indirekta skador såsom förlorade vinster, intäkter och goodwill, följdskador, affärsavbrott eller ersättningsskyldighet mot tredje man, oavsett om en åtgärd är skadeståndspliktig enligt avtal eller tillämplig skadeståndsrätt och oavsett om Stationsägarens eller dess närstående bolag har informerats om risken för sådana skador eller om EZETOs avhjälpande åtgärder i övrigt inte uppfyller sitt huvudsakliga syfte. EZETO ska därmed inte heller svara för kostnader för anlitande av tredje part för avhjälpning eller kostnader för avhjälpande utrustning etc. 
  2. Under inga omständigheter ska EZETOs sammanlagda skadeståndsskyldighet, som härrör från eller är relaterat till Avtalet, överstiga fem prisbasbelopp.  
  3. Ovanstående ansvarsfriskrivning ska dock inte tillämpas vid grov oaktsamhet eller uppsåtlig skada.

 3. FORCE MAJEURE
  1. Part ska befrias från ansvar för eventuella förseningar eller underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet på grund av omständigheter, utanför Partens kontroll, som hindrar eller försenar fullgörandet av skyldigheterna (”Force Majeure”). Sådana omständigheter inkluderar men är inte begränsade till krig, terrorattacker, myndighets åtgärd eller underlåtenhet att agera, arbetskonflikt (även om en Part inte deltar i konflikten), brand, översvämning eller andra omständigheter av liknande betydelse, som Parten rimligen inte kunde ha förutsett och vars konsekvenser Parten rimligen inte kunde ha undvikit eller övervunnit. 
  2. Part som önskar åberopa Force Majeure enligt ovan ska utan dröjsmål skriftligen underrätta den andra Parten om uppkomsten respektive upphörandet av Force Majeure-tillståndet.
  3. För det fall Force Majeure-tillståndet varar i mer än åtta hela veckor äger den Part som inte åberopat Force Majeure rätt att säga upp Uppdragsavtalet och/eller programvarulicensen med omedelbar verkan.

 4. ÖVERLÅTELSE AV VERKSAMHETEN
  1. För det fall Stationsägaren önskar sälja Verksamheten ska i första hand EZETO, eller sådan trede part som EZETO anvisar, erbjudas att förvärva Verksamheten. 
  2. För det fall förköpsrätten enligt ovan inte utnyttjas ska Stationsägaren äga rätt att överlåta Verksamheten till tredje man på följande villkor: 
 1. Priset och övriga villkor för överlåtelsen ska vara detsamma som erbjudits EZETO.
 2. Den tilltänkte förvärvaren ska uppfylla de kommersiella och ekonomiska krav som EZETO har på nya Stationsägare och dess huvudmän. 
 3. Den tilltänkte förvärvaren ska förbinda sig att teckna ett Stationsägaravtal som motsvarar vid tidpunkten för överlåtelsen gällande standardavtal för nya stationsägare. 
 4. Fordon, utrustning och verksamhetsprofil ska uppgraderas så att de följer vid tidpunkten aktuell standard för nya EZETO -enheter, alternativt att parterna skriftligen överenskommer om att ny företagare skall genomföra dessa uppgraderingar, enligt en fastställd plan. 
 5. Samtliga Stationsägarens eventuella skulder till EZETO eller annat av EZETO hel- eller delägt bolag, systerbolag eller moderbolag ska vara betalda.
 6. Stationsägaren ska utbilda den tilltänkte i sådan omfattning att denne kan överta driva Verksamheten utan problem i enlighet med en inskolnings- och överlåtelseplan som ska upprättas mellan Parterna. 
  1. EZETO åtar sig att lämna besked om tilltänkt förvärvare kan godkännas inom en månad från det EZETO mottagit fullständiga uppgifter från Stationsägaren. EZETO ger inte tillstånd om det skäligen kan antas att den tilltänkte förvärvaren direkt eller indirekt representerar konkurrerande intressen eller inte antas ha kompetens att driva Verksamheten.
  2. Om inte annat överenskommits ska Stationsägaren betala en överlåtelseavgift till EZETO om 10 000 SEK för det administrativa arbete som följer av överlåtelsen.
 1. STATIONSÄGARENS AVTALSBROTT
  1. Vid Stationsägarens avtalsbrott har EZETO rätt till skadestånd motsvarande den skada som avtalsbrottet orsakat, oavsett om Avtalet sagts upp eller inte. 
  2. Vid Stationsägarens brott mot Avtalets bestämmelser angående sekretess och konkurrensförbud ska Stationsägaren erlägga vite till EZETO motsvarande 10 prisbasbelopp. För det fall EZETOs skada överstiger viteslikviden ska EZETO äga rätt att söka skadestånd för sådan överstigande del. 
  3. Följande ej uttömmande lista ska alltid anses utgöra Stationsägarens väsentliga avtalsbrott:
 1. Medvetet lämnande av osanna uppgifter,
 2. Utförande av brottslig handling eller annat uppträdande som allvarligt kan skada Konceptets renommé.
 3. Upprepade betalningsförseningar eller betalningsförsening som är påtagligt kännbar. 
 4. Upprepad underlåtenhet att följa avtalade rapporteringsrutiner.
 5. Medvetet manipulerande med kännetecken (varumärken m.m.).
 6. Direkt eller indirekt engagemang i verksamhet som direkt eller indirekt konkurrerar med Konceptet.
 7. Röjande av EZETOs företagshemligheter.
 8. Upprepade eller allvarliga försummelser att följa direktiv enligt Handboken.
 9. Undlåtenhet att redovisa samtliga intäkter från försäljning i Verksamheten.
 1. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING
  1. För det fall inte annat avtalats ska Avtalet löpa under en initial etableringsperiod om sex månader och därefter, för det fall Part inte sagt upp Avtalat senast två veckor innan etableringsperiodens utgång, löpande förlängas med tre år i taget och en uppsägningstid om sex månader före utgången av respektive förlängningsperiod. 
  2. Oaktat ovanstående äger Part rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om:
 1. den andra Parten begår väsentligt avtalsbrott och inte vidtar rättelse inom 30 dagar från mottagandet av skriftligt meddelande därom, eller 
 2. om den andra Parten blir föremål för en konkursansökan eller något annat förfarande som rör insolvens, konkurs, likvidation eller överlåtelse till förmån för borgenärer.
  1. EZETO äger också rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande för det fall:
 1. Stationsägaren inte når de avtalade omsättnings- eller expansionsmålen,
 2. det sker en ägarförändring i Stationsägaren, eller
 3. för det fall Stationsägaren eller dennes verklige huvudman avlider eller blir oförmögen att driva Verksamheten (t.ex. på grund av långvarig sjukdom).
  1. Bestämmelser i Villkoren avseende immateriella rättigheter, äganderätt, sekretess, konkurrens, lagval och tvistelösning ska överleva uppsägning eller upphörande av Avtalet. 
 1. ÅTGÄRDER VID AVTALETS UPPHÖRANDE
  1. För det fall Avtalet upphör att gälla ska i första hand EZETO, eller sådan tredje part som anvisas av EZETO, erbjudas att förvärva Stationsägaren eller Verksamheten mot en förvärvslikvid motsvarande Verksamhetens marknadsvärde. För det fall Avtalet sagts upp på grund av Stationsägarens väsentliga avtalsbrott ska förvärvslikviden dock nedjusteras med 50%. 
  2. För det fall EZETO inte nyttjar sin förvärvsrätt enligt ovan ska Stationsägaren istället avveckla Verksamheten enligt följande: 
 1. Allt som markerar tillhörighet till Konceptet ska avlägsnas från fordon, stationer och andra platser där det använts av Stationsägaren 
 2. Stationsägaren ska upphöra att leverera de tjänster som ingår i eller förknippas med Konceptet. 
 3. Eventuellt marknadsföringsmaterial och annat material knutet till Konceptet ska ställas till EZETOs förfogande utan krav på ersättning eller kasseras i enlighet med EZETOs instruktioner. 
 4. Stationsägaren ska upphöra att i reklam eller på annat sätt använda slogans, märken eller symboler som brukats i samband med Verksamheten, däribland namnet ”EZETO” eller någon kombination av ord, märken eller färger som har likhet därmed. 
 5. Stationsägaren förlorar rätten att nyttja Programvara och ska frånkopplas alla eventuella domäner och system som ägs av EZETO och till vilka Stationsägaren har varit knuten. 
 1. UNDANTAG OCH OGILTIGHET
  1. Att en Part inte påkallar en rättighet enligt Avtalet ska inte i sig utgöra ett avstående från sådan rättighet.
  2. För det fall en bestämmelse i Avtalet bedöms strida mot lag eller tillämplig förordning av en behörig domstol, ska bestämmelsen anses ogiltig och de återstående bestämmelserna i Avtalet ska fortsätta att gälla.

 2. KOMMUNIKATION
  1. EZETO godtar att all kommunikation mellan Parterna i samband med Avtalet i första hand ska ske elektroniskt via e-post mellan Parterna. 
  2. Alla meddelanden som rör Avtalet ska anses ha mottagits av en Part:
 1. om det skickas via e-post – på mottagningsdagen, förutsatt att mottagandet bekräftas av den mottagande Partens firmatecknare eller annan behörig representant,
 2. om det skickas med rekommenderat brev – fem arbetsdagar efter att meddelandet skickats, eller
 3. om skickat med budbärare – vid leverans.
 1. FULLSTÄNDIGT AVTAL M.M.
  1. Avtalet utgör Parternas fullständiga överenskommelse och ersätter eventuella tidigare uppgörelser mellan Parterna. 
  2. Part får inte överlåta någon av sina rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet, oaktat tillåtlighet enligt lag eller i övrigt, utan den andra Partens förtida skriftliga medgivande (vilket inte ska nekas utan skälig grund). EZETO får dock överlåta sina rättigheter och skyldigheter i sin helhet, utan den andra Partens samtycke, i samband med en fusion, ett förvärv, en företagsomorganisation eller försäljning av alla, eller huvudsakligen alla, dess tillgångar. 
  3. Oaktat ovan ska Stationsägaren, för det fall denne är en privatperson, äga rätt och skyldighet att vid eventuell etableringsperiods utgång överlåta Avtalet i sin helhet till ett helägt aktiebolag. Vid sådan överlåtelse åtar sig dock Stationsägaren att personligen tillträda Avtalets bestämmelser om sekretess och konkurrens genom ett anslutningsavtal anvisat av EZETO. 

 2. GÄLLANDE RÄTT OCH TVISTEFORUM
  1. För Avtalet ska svensk rätt gälla, undantaget dess regler avseende tvisteforum och lagval.
  2. Eventuella tvister eller anspråk som uppstår till följd av eller i samband med Avtalet, eller överträdelsen, uppsägningen eller ogiltigheten av densamma, ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”SCC”). 
  3. Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Sätet för skiljeförfarandet ska vara Göteborg.
  4. Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till Villkoren omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet. Information som omfattas av sekretess får inte i någon form vidarebefordras till tredje person utan den andra Partens samtycke. Part ska dock inte hindras från att lämna ut någon information för att på bästa möjliga sätt skydda sina rättigheter gentemot den andra Parten i samband med skiljeförfarandet, eller om en sådan rättighet föreligger i enlighet med gällande lagar, författningar, myndighetsbeslut eller liknande.
  5. Oaktat vad som ovan föreskrivits ovan har EZETO rätt att initiera och föra talan gentemot Stationsägaren genom betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten eller i Göteborgs tingsrätt i fråga om fakturafordringar. I sådan fråga får inte åberopas annan grund för bestridande av kravet än omständighet som anknyter direkt till det aktuella kravet under det att varje annan tvist med anknytning till avtalet avgörs genom skiljedom.